La dispersió

La dispersió de les llavors pot ser anemòfila (si la fa en vent) o entomòfila (si la fan els animals).

Fes una llista de les característiques que creus que han de tenir les llavors que s’escampen pel vent de les que s’escampen a través d’insectes.

Un cop feta la llista, mira les fotos i digues quines llavors són antomòfiles i quines anemòfiles.