Els factors de conversió (I) – OBSERVA I ANOTA

Per resoldre els problemes de física i química és necessari la utilització de les unitats de cada magnitud. En principi, s’han d’utilitzar les unitats del Sistema Internacional (SI), però freqüentment se’n fan servir d’altres. Per exemple, quan es parla de la velocitat d’un cotxe, es fa en km/h i no en m/s.
Per passar d’una unitat a una altra és convenient fer servir factors de conversió, ja que són una eina molt útil.

Informa’t de què és el sistema internacional d’unitats. Busca-ho a internet.

Un factor de conversió és un trencat tal que en el denominador es posa la unitat que volem simplificar i en el numerador el valor equivalent en la unitat final o a l’inrevés.

  • Imagina que es vol passar 3 km a metres. En aquest cas, cal posar 1 km en el denominador i 1.000 m en el numerador:
  • Per passar 4 hores a segons:
  • Si es volen passar 7.200 s a hores:

Ara practica tu. Fes els següents exercicis a la teva llibreta (De l’1 al 6).


Els factors de conversió (II) – OBSERVA I ANOTA

De vegades es necessita més d’un factor de conversió; el resultat és com si els factors de conversió estessin encadenats. Així, per passar de km/h a m/s se n’han d’encadenar dos, un per passar de quilòmetres (km) a metres (m), i l’altre d’hores (h) a segons (s).

Per exemple:

  • La velocitat d’un cotxe és de 72 km/h. Expressa aquesta velocitat en m/s.

Farem més exemples resolts a la pissarra. Escolta bé les explicacions de la professora i pren apunts a la teva llibreta.

Un cop ho hagis entès, fes els següents exercicis a la teva llibreta.