Els canvis químics – OBSERVA I INVESTIGA

A continuació tens la representació gràfica de quatre reaccions químiques. Aquestes representacions s’anomenen equacions químiques. Observa-les amb detall i reflexiona sobre els conceptes que et plantegem més avall:

1.     Què penses que signifiquen aquestes lletres ?
2.     Què penses que signifiquen els subíndexs  (números petits)?
3.     Què penses que signifiquen els coeficients (números grossos) ?
      Què representen els signes + ? i les fletxes ?

Els símbols dels elements – ANOTA

Ja us haureu adonat que els químics treballen amb un llenguatge especial. És necessari que el comencis a conèixer. Per això et demanem que busquis quin és el símbol dels següents elements químics i que ens diguis alguna característica de cada un (per a què es poden utilitzar, on es troben…).

Hidrogen
Carboni
Nitrogen
Oxigen
Sofre
Calci
Clor
Potassi
Sodi
Ferro
Iode
Plata
Or
Magnesi
Alumini
Coure
Fluor
Heli
Liti
Zinc
Silici
Penseu una possible explicació de perquè alguna només es representen amb una lletra i d’altres amb dues ?
Què observes amb les que es representen amb dues ?
 Per què el potassi es representa amb una K ? i el Ferro Fe ?
A continuació en farem una breu explicació.

Elements i compostos – ANOTA

En les equacions químiques, les diferents substàncies es representen amb una fórmula anomenada fórmula química. Fixa’t bé amb les fórmules que apareixen en les reaccions de l’entrada anterior (les hem tornat a reproduir) i intenta classificar-les en dos grups.

1

Les substàncies que t’han quedat en un dels grups s’anomenen elements i les de l’altre grup compostos. En què es diferencien ? tens cinc minuts per pensar-ho abans que ho expliqui el professor.

I ara practica… ajustant reaccions – ANOTA

Un cop coneixes el concepte de reacció química, hauries de tenir clar que la matèria, no es crea ni es destrueix, sinó que es transforma. Això és el que anomenem el principi de conservació de la matèria. Tenint en compte això, posa’t a prova. En aquest enllaç  hi trobaràs una sèrie de reaccions que necessiten ser ajustades. Som-hi!

Per acabar de practicar una mica aquí tens unes quantes equacions quimiques per ajustar.

Reactius i productes – ANOTA

Us heu fixat que totes les reaccions que heu anat veient tenen una fletxa? Aquesta ens indica que hi ha hagut un canvi químic. Però què és un canvi químic?

Fixeu-vos-hi bé que les substàncies que hi ha abans de la fletxa són sempre diferents a les que hi ha després. .Però el número d’àtoms a banda i banda són sempre els mateixos (recordeu el principi de conservació de la massa?)
Les substàncies de les que partim s’anomenen REACTIUS i les substàncies que obtenim s’anomenen PRODUCTES.Ara imagina’t en el procés pel qual un glaçó de gel es fon. Es tracta d’un canvi químic? Reflexiona-hi i justifica-ho.

Un cop fet això, hauràs deduït que existeixen uns tipus de canvis que n’anomenem químics i uns altres que en diem físics. Observa els canvis que trobaràs aquí i classifica’ls segons de quin tipus siguin. Explica el perquè a la teva llibreta.

Les reaccions i l’energia -OBSERVA

Sempre que els reactius es transformen en els productes es produeix un intercanvi d’energia amb l’entorn. A vegades, perquè pugui tenir lloc la reacció, cal afegir energia. Aquesta energia s’agafa de l’entorn i entra a la reacció. Es tracta de les reaccions ENDOTÈRMIQUES.

A vegades en canvi, quan els reactius es transformen en productes sobra energia que es desprèn a l’entorn. Es tracta de REACCIONS EXOTÈRMIQUES.
Imagina que estàs fent una reacció en un tub d’assaig i en agafar el tub amb les mans notes que és fred. Quin tipus de reacció és ? per què ? i si el tub s’escalfa ? per què ?

Sabries posar algun exemple de reacció exotèrmica ?