Càlcul de l’IMC – EXERCICI COMPLEMENTARI

L’IMC o Índex de Massa corporal és un factor que s’utilitza per tenir una idea aproximada de la quantitat de grassa que té el cos. Es tracta només d’una estimació ja que hi pot haver diferents factors que n’alterin el resultat. Aquests factors poden ser la massa muscular, les dimensions de l’esquelet, etc. Aquest índex té significància mèdica en el cas que prengui valors molt alts o molt baixos.

En aquesta web pots calcular el teu IMC. Una vegada fet podràs veure una taula amb els valors dels IMC