Diagrama posició/temps – CONSELLS PER A L’INFORME

Alguns consells per fer l’informe:

1. Cal que en l’apartat de resultats hi hagi una taula amb les mesures de temps fetes per cada tipus de moviment.

2. Recorda que els eixos d’un gràfic han d’estar correctament graduats.

3. En un gràfic cal que hi hagi sempre el títol dels eixos i entre parentesi les unitats.

4. Pots fer quatre gràfics diferents o bé les quatre gràfics en uns únics eixos.

5. En cinemàtica la posició se sol representar amb la lletra x i el temps amb la lletra t.

6. En els diagrames cinemàtics el temps sempre es representa a l’eix de les abscises (l’horitzontal).

7. És molt important comparar els resultats obtinguts amb els esperats. Per tant seria bo de mostrar quina seria la forma del gràfic que s’esperaria segons el tipus de moviment i quina és la que s’ha obtingut.