Pràctica 20 – Realització d’un banc de dilucions

Alguns consells que us poden ser útils a l’hore de fer l’informe:

Pel fonament teòric:

1. Què significa el concepte de concentració ? amb quines unitats es mesura ?

2. Què és un banc de dilucions ? per a què és útil ?

3. Què és un colorímetre ? què em permet fer ?

Pels procediments:

1.Per a què s’utilitza un matràs aforat ? per a què no es fa la mescla directament en el matràs ?

2. Com es fa el banc de dilucions ?