Adaptacions en relació a la humitat – OBSERVA I PENSA

A continuació tens una galeria d’imatges que il·lustren diferents adaptacions a la humitat. Es tracta que descobreixis en què deuen consistir (algunes de les imatges hi són per ajudar).

 Una adaptació molt important a l’escassetat d’aigua del medi és la forma que els diferents animals tenen per excretar els compostos de nitrogen resultat del metabolisme dels aminoàcids. Quan els aminoàcids continguts en les proteïnes de la dieta no es poden aprofitar com a tals, els organismes són capaços de transformar-los en d’altres molècules útils, però en fer-ho els sobra el grup amino (-NH2).

La forma més directa d’eliminació d’aquest grup és directament en forma d’amoníac NH3 però resulta que aquest compost és extraordinàriament tòxic. L’altra forma és transformar aquest grup en un nou compost, molt menys tòxic,  anomenat urea, i la darrera és transformar-lo en un altre compost amb una toxicitat pràcticament nul·la anomenat àcid úric. 

Et demanem que:

1. Busquis quina relació deu tenir la forma d’excreció del grup amino (NH2) amb l’aigua disponible en el medi.

2. Per què alguns organismes són amoniotèlics, d’altres ureotèlics i alguns uricotèlics ? (fixa’t amb la imatge).