La contracció muscular – PROFESSOR

1. Ordena les dades de manera que a les files superiors hi hagi els homes i a les inferiors les dones.

2. Fes mitjanes de cada múscul i construiex un gràfic de barres. Per cada múscul hi ha d’haver la barra dels homes i la de les dones. Fes que sobre la barra aparegui el valor numèric.

3. Calcula la desviació estàndard per a cada múscul (dels homes i les dones). Això et permetrà veure quins músculs presenten més variabilitat.

4. Calcula la mitjana i la desviació estàndard de força muscular total per a cada persona. Això et permetrà saber quina de les persones està més musculada, quina menys i també si n’hi ha alguna amb desproporcions.

5. Fes una correlació (separada per sexes) entre el bíceps i el tríceps, el tríceps i els pectorals i el bíceps i el quadríceps. Això et permetrà saber quins músculs estan més relacionats entre ells. Recorda que una correlació es fa sense unir els punts amb línies i després fent aparèixer una línia de tendència. Quan més gran és el valor de R2 més correlacionats estan els músculs.