Equilibri de forces- TEORIA

Imagina’t aquesta situació:

Les forces que s’exerceixen són oposades, és a dir, tenen la mateixa línia d’acció i sentit contrari.

Què succeïria si tots tiben amb la mateixa intensitat?

Efectivament, la força resultant serà nul.la i per tant, la corda no es mourà cap a la dreta ni cap a l’esquerra.

Quan passa això diem que les forces s’equilibren o bé que la corda està en equilibri.

Un cos està en equilibri quan sobre ell no actua cap força o bé quan totes les forces que hi actuen es contraresten de manera que s’anul.len els seus efectes. També podem dir que un cos està en equilibri quan la força resultant de la suma vectorial és zero.

Com ja sabem, un dels efectes de les forces és modificar la velocitat dels cossos o canviar-ne la direcció. Per tant, quan un cos està en equilibri, la seva velocitat no varia.

Tot cos en equilibri:

a) Es manté en repòs (es diu que està en equilibri estàtic)

b) Es mou amb velocitat constant (moviment rectilini uniforme). Això ho veurem al següent tema de física.

Pensa i anota a la teva llibreta situacions d’equilibri de forces. Després ho comentarem a classe.