Els nutrients i les plantes – EXERCICI

Per estudiar el creixement de dues espècies de plantes en sòls amb nitrogen, es van cultivar alguns exemplars de cada espècie en parcel·les amb diferents quantitats de nitrogen al sòl. Al cap d’una setmana es va mesurar la biomassa de les plantes de cada parcel·la. Els resultats es troben a la taula següent:

 

Quantitat de nitrogen al sòl (mg N / Kg de sòl) Biomassa mitjana de les plantes de l’espècie 1 (g/cm2)  Biomassa mitjana de les plantes de l’espècie 2 (g/cm2)
1 0,05 0,2
5 0,25 0,5
10 0,5 1,2
30 1,2 2,5
100 1,25 4,0
200 1,3 5,0

 

a) Construeix en un sol gràfic les corbes de creixement de les dues espècies de plantes.

b) Analitza quines diferències hi ha entre les dues espècies davant del nitrogen.Podem afirmar que el nitrogen és un factor limitant ?

c) Calcula per cada fila quina seria la producció en g/cm2dia