Perfil d’oxigen, temperatura i llum en un llac – INVESTIGA

Observa amb atenció aquesta imatge (fixa’t bé en les mesures preses) i treu-ne conclusions. Entre tots ho comentarem

 

 

 

 

 

 

1. Com es distribueix l’oxigen disolt pel llac ?
2. Què succeeix amb la temperatura ? per què ?
3. Quina diferència (o quines)  hi deu haver entre la part de color blau cel i la part de color blau fosc ?
4.  Per què la zona blau cel l’anomenen “Zone of mixing” ?
5.  Penses que el llac tindrà el mateix perfil a l’hivern que a l’estiu ? per què  

Les següents imatges ens hi ajudaran:

L’absència o presència de termoclina condiciona les caacterístqiues del llac o embassament.

 

Distribució estacional de nutrients i oxigen.