Exercici sobre relacions entre organismes de diferent espècie – PENSA

Resol el següent exercici sobre relacions entre organismes.

Entre els organismes que trobem als aquaris domèstics hi ha plantes i diversos animals. Abunden les Lymnaea ovata petits cargols herbívors que sovint proliferen de manera que poden posar en perill les plantes de l’aquari. Com a solució poden introduir-se exemplars d’una espècie del peix carnívor Botia macracanthus que s’alimenta del molusc Lymnaea.

 1) (1 punt)

La taula correspon als canvis observats en la població del cargol  Lymnaea en un aquari durant tres setmanes:

Població (individus)

38

56

76

98

87

73

60

51

43

35

26

Temps (dies)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

 Representeu les dades en un gràfic. Raoneu els canvis que es produeixen en els primers 6 dies i assenyaleu clarament al gràfic quin dia probablement es va introduir una parella de peixos Botia a l’aquari.

2) (1 punt)

En un altre aquari també amb abundants cargols, però amb una aigua amb un pH més àcid i una temperatura més baixa del primer aquari, es van introduir dos peixos Botia per regular la població de cargols, però a les poques hores els dos peixos van morir. Quines variables poden relacionar-se amb la mort dels peixos? Formuleu dues hipòtesis sobre la seva mort.

 3) (1 punt)

Suposeu que disposeu de més peixos Botia i de diferents aquaris dels que es pot canviar les condicions ambientals. Planifiqueu breument un experiment per contrastar una de les hipòtesis que heu donat.