Repassem – Exercici sobre xarxes tròfiques

El diagrama mostra algunes relacions tròfiques en un estany d’aigua dolça (les fletxes indiquen la direcció del flux d’energia).

a) L’aplicació d’un insecticida provoca la disminució dràstica de les poblacions d’insectes. Digueu, segons la xarxa, en quins nivells tròfics es troben les poblacions d’insectes de l’estany i expliqueu de quina manera l’aplicació de l’insecticida pot afectar la població de colobres aquàtiques. (1 punt)

b) Les larves de mosquit també s’alimenten de bacteris i de matèria orgànica en partícules molt petites que hi ha a l’aigua. Justifiqueu la importància de la població de larves de mosquit en el cicle de la matèria. (1 punt)

c) Només una petita fracció de l’energia transformada per les algues verdes és incorporada pels teixits del lluç. Raoneu perquè. (1 punt)