Pràctica 17 – Cromatografia de la tinta de bolígraf

A l’hora de redacatr l’informe caldria que en l’apartat corresponent hi aparegués:

1. Quin és el principi en què es basa la cromatografia. És a dir: què pretén i com funciona.
2. És quasi bé imprescindible que posis una fotografia dels resultats obtinguts ja que et serà més fàcil comnetar-los.
3. Quina tinta està formada per més components ? quina per menys ? quins components estan a totes les tintes ?
4. Per què és molt important que la mostra de tinta no se submergeixi en l’eluient ?
5. Què passaria si l’eluient estigués format per unes altres substàncies ?