Els canvis químics – OBSERVA I INVESTIGA

A continuació tens la representació gràfica de quatre reaccions químiques. Aquestes representacions s’anomenen equacions químiques. Observa-les amb detall i reflexiona sobre els conceptes que et plantegem més avall:

1.     Què penses que signifiquen aquestes lletres ?
2.     Què penses que signifiquen els subíndexs  (números petits)?
3.     Què penses que signifiquen els coeficients (números grossos) ?
      Què representen els signes + ? i les fletxes ?