Pràctica 2 – Identificació de glúcids.

En la pràctica d’aquesta setmana, mirarem si som capaços de descobrir quins tipus de glúcids hi ha en unes mostres de les quals no en sabem el seu contingut. Abans de començar la pràctica, et donem alguns consells.

  1. Repassa bé què és un glúcid. A nivell estructural, en què es diferencien el midó, la glucosa i la sacarosa? Pots anotar-ho al fonament teòric de l’informe.
  2. Busca informació sobre el lugol i el reactiu de Benedict. Per què ens poden ajudar?
  3. Els resultats et proposem agrupar-los en una graella semblant a la següent:
FEHLING LUGOL
GLUCOSA
SACAROSA
MIDÓ
Aspecte
Color
Solubilitat
  1. Prova d’escalfar el tub que has descobert que té midó. Què passa amb el colorant? A què deu ser degut?
  2. Fixa’t amb la solució de midó i la de glucosa. Tenen la mateixa aparença? Com s’anomena aquest fenomen? A què ho atribueixes?
  3. Quin glúcid absorbeix amb més rapidesa i facilitat l’organisme, el midó o la glucosa?