La posició del mòbil – OBSERVA I ANOTA

Mira’t l’enllaç següent. Llegeix només quan hi ha una sola dimensió i fes l’exercici que el segueix.

Ho has entès? Si et queda algun dubte, demana-ho a la professora.

I ara, fes els exercicis següents a la teva llibreta:

  1. Situa la posició dels diversos objectes sobre la recta graduada en cm. Pren el punt 0 com a origen del sistema de referència.

2.  Els següents pots són separats 15 cm entre sí. Escriu la seva posició amb una xifra i un signe positiu o negatiu segons el pot indicat es trobi a la dreta o a l’esquerra de l’origen del sistema de referència.