Perfil d’oxigen – EXERCICI

A la taula es donen els valors d’oxigen dissolt (mil·ligrams d’oxigen per litre d’aigua) mesurats al migdia, a diferents fondàries d’una bassa amb abundància de plàncton.

a) Representeu les dades en un gràfic. Expliqueu el procés biològic que predomina al migdia en el primer mig metre de la bassa i digueu quins organismes el realitzen.

b) Quins canvis, en general, creieu que hi pot haver pel que fa a la concentració d’oxigen a l’aigua al vespre? Raoneu-ho.

c) Expliqueu perquè al fons hi ha la concentració d’oxigen que apareix a la taula. Penseu quin tipus d’organismes poden viure a la bassa a aquesta profunditat.