Els moviments variats – Llegeix i pensa

Hi ha altres tipus de moviments, anomenats no uniformes o variats, en què la velocitat varia a mesura que passa el temps.

En cap cas, la velocitat no pot canviar instantàniament; sempre es necessita un cert temps, que pot ser molt curt, però mai nul.

Per estudiar el moviments variats es defineix una magnitud, l’acceleració, que relaciona el canvi de velocitat d’un mòbil amb el temps que transcorregut mentre es produeix aquest canvi.

El què estudiarem aquest curs serà el moviment rectilini uniformament accelerat (MRUA).

Pensa en moviments que succeeixin al nostre planeta i que puguin tenir aquest tipus de moviment.

L’acceleració – Observa i practica

Ara aprendrem a mesurar l’acceleració mitjana (sempre calcularem la mitjana) que és l’increment de velocitat instantània per unitat de temps.

La fòrmula per calcular-la és:

La unitat d’acceleració del SI és el m/s cada s, que es representa simbòlicament com a m/s2.

Per pensar: Què passa si el mòbil frena? Com serà l’acceleració?

Ara, per practicar, fes els exercicis següents de MRUA a la teva llibreta. Però primer en farem algun de demostratiu a la pissarra, perquè veigueu com va.